Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY
Z inicjatywy władz miasta Radziejowa i przy pełnym poparciu ówczesnego dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia we Włocławku pana Zygmunta Bojakowskiego w dniu 4 września 1978 roku rozpoczęła działalność filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Początkowo szkoła nie miała własnej siedziby i lekcje odbywały się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejowie. Pierwszym kierownikiem radziejowskiej filii została pani Marianna Strzelecka. Pod kierunkiem 4 nauczycieli naukę rozpoczęło 38 uczniów w klasach: skrzypiec, fortepianu, instrumentów dętych, akordeonu i przedmiotów teoretycznych. W roku 1980 poszerzono ofertę filii szkoły o klasę wiolonczeli, a rok później zajęcia dydaktyczne przeniesiono do budynku ówczesnego Komitetu Miejskiego PZPR.
Początek lat dziewięćdziesiątych dał nowe szanse rozwoju szkoły. Siedzibą filii stało się IV piętro Urzędu Miasta i Gminy w Radziejowie. W roku 1995 stanowisko kierownika filii objęła pani Lila Filutowska, uczyło się wtedy 55 uczniów. Staraniem władz powiatowych w 2000 roku usamodzielniono szkołę, która otrzymała samodzielny obiekt. Od 1 września 2000 roku placówka istnieje jako samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Radziejowie. Szkoła otrzymała nową samodzielną siedzibę, uczęszczało wtedy do niej 97 uczniów. Stanowisko Dyrektora objęła Lila Filutowska.
W 2009 r. dobudowana została Sala Koncertowa, która zajmuje powierzchnię około 160 m2, co pozwoliło na swobodne pomieszczenie w niej istniejących zespołów muzycznych, jak również ok. 150-osobową widownię. Odbywają się tu nie tylko zwykłe, szkolne lekcje i ćwiczenia, ale także koncerty z udziałem publiczności. Istnieje i funkcjonuje od inauguracji 15.01.2011 roku, kiedy odbył się pierwszy koncerty pt. „Gwiazdki świecą nad stajenką”.
Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia liczba uczniów znacząco wzrosła. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 300 uczniów, którzy uczą się w dwóch cyklach kształcenia (sześcioletnim i czteroletnim). Prowadzona jest działalność edukacyjną w zakresie nauki gry na instrumentach oraz szeroka działalność koncertowa i kulturotwórcza na terenie miasta i powiatu. Podstawowym celem szkoły jest rozwijanie muzycznych zdolności dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zamiłowania do wspólnego muzykowania i wykorzystywania własnych umiejętności na rzecz rozwoju kultury muzycznej środowiska lokalnego. Oferta szkoły jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, obejmuje naukę gry na: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, tubie, sakshornie oraz waltorni. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach teoretycznych oraz w różnych formach muzykowania zespołowego takich jak: chór, zespół wokalny, zespół pieśni dawnej, orkiestra dęta oraz zespół kameralny.
Efektem intensywnej współpracy Pani Dyrektor – Lili Filutowskiej, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, szkoła osiąga wysokie noty na ogólnopolskich przesłuchaniach, konkursach czy badaniach poziomu szkół. Liczne osiągnięcia, popisy i koncerty odnotowane są w kronice i na stronie szkoły. Corocznie Szkoła przygotowuje wielu absolwentów, którzy kontynuują naukę w szkołach II stopnia i dalej podejmują studia w akademiach muzycznych.
Uczniowie promują szkołę także w środowisku lokalnym poprzez prezentowanie swoich umiejętności w uroczystościach szkolnych (szkołach podstawowych, przedszkolach), kościołach, domach kultury, bibliotekach publicznych itp.. Uczestniczą w wyjazdach zespołowych na koncerty czy warsztaty do innych szkół, biorą udział w audycjach organizowanych dla szkół z Powiatu i Radziejowa. Szkoła uczestniczy w obchodach rocznic państwowych, kościelnych i okazjonalnych (m.in. 11 Listopada, 3 Maja, Boże Ciało, Dni Powiatu).
W budynku szkoły swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Radziejowskie Towarzystwo Miłośników Muzyki, które powadzi Ognisko Muzyczne. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach na miejscu i w filiach, w których uczy się ponad 200 uczniów. Ognisko Muzyczne prowadzi również zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 2-6 lat. Corocznie poszerza swą ofertę edukacyjną, uwzględniając zapotrzebowanie zainteresowanych.
W 2015 r. nastąpił kolejny krok w szerzeniu edukacji artystycznej, gdyż w Wierzbinku utworzono filię Szkoły Muzycznej I stopnia. Jej siedzibą jest zabytkowy pałacyk, naprzeciwko Urzędu Gminy. Reguluje to porozumienie o współpracy w sprawie utworzenia filii szkoły muzycznej pomiędzy powiatem radziejowskim a gminą Wierzbinek, podpisane przez starostę Jarosława Kołtuniaka i wójta Pawła Szczepankiewicza. Oddział w Wierzbinku przyciąga miłośników muzyki z dużym powodzeniem. Nie brakuje tu uzdolnionej młodzieży, dlatego też z roku na rok przybywa coraz więcej uczniów chętnych do nauki gry na instrumentach.
„Muzyka łagodzi obyczaje” – z tą misją szkoła stara się wychować kolejne pokolenia ludzi wrażliwych i zdolnych do dzielenia się swoim talentem, z radością podejmujących wyzwania jakie stawia przed nami współczesny świat.